$ a = \frac {c} {2} $

$b =\frac {c \sqrt{3}} {2}$